INSTYTUCJE

Instytucje, które mogą pomóc

Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna

W Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej można skorzystać z nieodpłatnych usług w zakresie, diagnozy, terapii, doradztwa i orzecznictwa.

Orzeczenie o kształceniu specjalnym jest jednym z dwóch orzeczeń wydawanych dla dzieci niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność wymagają stosowania specjalnych metod pracy oraz specjalnej organizacji nauki. Wydawane jest ono dla dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym i szkolnym – a więc dzieci powyżej 3 roku życia. Orzeczenie to wymagane jest w przedszkolach oraz szkołach integracyjnych i specjalnych.

Żeby uzyskać orzeczenie, należy złożyć wniosek na druku poradni i oczekiwać na zaproszenie zespołu. Dziecko jest diagnozowane przez psychologa, pedagoga, lekarza oraz innych specjalistów. W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego określa się zalecaną formę kształcenia specjalnego: w przedszkolu lub szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym albo ośrodku szklono – wychowawczym. Jest tam również opis dysfunkcji dziecka i zalecenia terapeutyczne.

Wczesne wspomaganie rozwoju to drugie orzeczenie, jakie możemy uzyskać w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju jest to forma pomocy dzieciom niepełnosprawnym lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodzinom. Ma ono na celu pobudzenie ruchowego, poznawczego i społecznego rozwoju dziecka od czasu wykrycia niepełnosprawności aż do momentu rozpoczęcia przez nie nauki w szkole.

Zajęcia prowadzone są w ramach NFZ, zależnie od potrzeb dziecka. Wymiar godzin jest określony przepisami i wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu.

Aby uzyskać opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju należy udać się do ośrodka wydającego takie opinie, wypełnić wniosek oraz dostarczy zaświadczenie lekarskie.

W Dębicy orzeczenia wydaje:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Parkowa 28
39-200 Dębica

Telefon/faks:
(014) 670 24 60

 

PCPR

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie można skorzystać z kilku form pomocy. Najważniejszą z nich jest możliwość uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności.

Orzeczenie te jest niezbędne, by ubiegać się o świadczenia, uprawnienia przysługujące z tytułu niepełnosprawności – takie jak np.: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne dla rodzica lub opiekuna prawnego, który nie ma źródła utrzymania z powodu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, dodatek (do zasiłku rodzinnego) z tytułu edukacji i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wyższe kryterium dochodowe przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne, możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, z ulg w przejazdach PKP, PKS dofinansowanie do udziału w turnusie rehabilitacyjnym, możliwość skorzystania przez rodzica z przedłużonego o 3 lata urlopu wychowawczego.

Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności należy wypełnić oraz złożyć wniosek wraz z całą dokumentacją medyczną w najbliższym PCPR.

Inna formą pomocy z PCPR jest możliwość uzyskania dofinansowania do środków pomocniczych, sprzętu oraz turnusu rehabilitacyjnego. Warunkiem otrzymana w/w pomocy jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz zmieszczenie się w kryterium dochodowym.

W Dębicy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ul. Parkowa 28
39-200 Dębica
Tel. (14) 680 31 32
(14) 680 31 19